AllianceFrançaise Hongrie

l’alternative culturelle

logo accueilPécsExamens DELF/DALF › Règlement

Règlement

La traduction de cet article n’est pas encore disponible. Merci de vous référer à la version hongroise ci-dessous.

Vizsgaidőszakok : január, május, november.

A jelentkezési időpontokat a „Vizsgaidőpontok” rovatban találja.

Jelentkezését a vizsgadíj kiegyenlítésével véglegesítheti. A vizsgadíjat befizetheti készpénzzel vagy bankkártyával a Nyelviskola Tanulmányi osztályán, illetve banki átutalással is rendezheti. A vizsgadíj visszatérítésére nincs lehetőség. A befizetett vizsgadíj ellenében a vizsgázó csak vizsgahalasztási lehetőségével élhet.

Vizsgahalasztás

A befizetett vizsgát egy alkalommal, a következő vizsgaidőszakra lehet elhalasztani, orvosi, iskolai vagy munkahelyi igazolás ellenében. A halasztási kérelem legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napjáig adható le. Vizsgahalasztás esetén a vizsgázó köteles kifizetni az esetleges vizsgadíj-különbözetet, és a következő jelentkezési időszakban köteles írásban jelezni beiratkozási szándékát, az átjelentkezés nem automatikus.

A vizsga lebonyolítása

Az írásbeli vizsga pontos idejéről a vizsgázó beiratkozáskor értesül, a szóbeli vizsga időpontjáról a vizsgát megelőző hét folyamán kap e-mailben tájékoztatást. A vizsga kezdete előtt a vizsgázó köteles fényképes igazolvánnyal igazolni személyazonosságát. A beszédértés, írásbeli szövegértés és íráskészség vizsgarészek egymás után zajlanak, közben nem lehet elhagyni a termet. A szóbeli vizsga előtt a vizsgázónak ismét igazolnia kell a személyazonosságát. A 33/2014.(II.18.) Kormányrendelet értelmében a beszédkészség vizsgarészről — a nyelvvizsgázó erre irányuló beleegyezése alapján — hangfelvétel készül. A jelölt a regisztráció során, a jelentkezési lap egyik rovatában nyilatkozhat arról, hogy hozzájárul / nem járul hozzá a hangfelvétel készítéséhez. A nyilatkozat hiányát beleegyezésként értelmezzük, erről tájékoztatjuk a vizsgázót. A szóbeli felkészülés után a vizsgázó kizárólag a saját jegyzeteit viheti magával a vizsgabizottság elé.

Eredmények

Az eredmények a vizsgaidőszak lezárása után legkésőbb három héten belül kerülnek kihirdetésre. Az eredményeket e-mailben elküldjük minden vizsgázónak, illetve közzétesszük a vizsgaközpont honlapján, a „Vizsgaeredmények” rovatban. Az eredményekről telefonon nem adunk felvilágosítást.

A dolgozatok megtekintése

A vizsgázó az eredményhirdetést követő 15 napon belül, előzetesen egyeztetett időpontban megtekintheti a vizsgadolgozatát. Időpontot személyesen vagy e-mailben kérhet a vizsgán kapott vizsgaazonosító szám megadásával. A konzultáció időtartama maximum 45 perc. A dolgozatot kizárólag a vizsgázó tekintheti meg a Vizsgaközpont kijelölt konzulensének jelenlétében. Az értékelés megértését a rendelkezésre álló javító kulcsok (megoldások) és javítási szempontok segítik. A vizsgázó a vizsgaközpontban kapott eszközökkel (írószer, papír), és kizárólag a saját megoldásairól készíthet jegyzetet (mindarról, amit ő írt a vizsgalapra). Az esélyegyenlőség alapelvének tiszteletben tartása érdekében a dolgozatról fénymásolat vagy fénykép nem készülhet. Távozás előtt a vizsgázó köteles bemutatni a jegyzeteit a vizsgaközpont konzulensének, aki ellenőrzi és aláírja azokat. A vizsgázó aláírja a konzultációs nyilatkozatot. Amennyiben a vizsgázó a feladatokról is készített jegyzetet, köteles azt a konzulensnek átadni. A konzultációt jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Fellebbezés

A sikertelen vizsgázó, az eredményhirdetést követő 15 napon belül, a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára hivatkozva, felülvizsgálati kérelemmel élhet, függetlenül attól, hogy a dolgozatát megtekintette vagy sem. A kérelmet a Felülvizsgálati kérelem űrlapon a vizsgaközpont vezetőjéhez kell benyújtania. A postán küldött felülvizsgálati kérelem előterjesztésének időpontjaként a postára adás napját kell tekinteni. Amennyiben a felülvizsgálati kérelem a vizsga értékelésére vonatkozik, a felülvizsgálati eljárás a dolgozat újraértékelését jelenti, de ez nem díjköteles. A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg döntését, amelyről a vizsgázót írásban értesíti. Amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, intézkedik az eredmény módosításáról, valamint sikeresnek ítélt vizsga esetében a bizonyítvány kiállításáról. A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett – de a vizsgaközpontnál két példányban előterjesztett panasszal élhet jogszabálysértésre vagy eredményszámításban mutatkozó számolási hibára hivatkozva. A fellebbezés illetékköteles, amelynek összege 5.000,- Ft, azaz ötezer forint, amelyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni „nyelvvizsga-fellebbezés” megjegyzéssel. A panaszt az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja bírálja el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102-105. §-ai szerint.

Bizonyítvány

A sikeres vizsgázó az eredményhirdetést követően a vizsgaközpontban személyesen átveheti a francia nyelvű igazolását, majd egy e-mailben kapott értesítést követően a magyar nyelvű diplomáját, és kb. 4-5 hónap múlva a francia nyelvű diplomáját. Az igazolást és a diplomákat érvényes meghatalmazással rendelkező személy is átveheti.
A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az elérhető maximális 100 pontból legalább 50 pontot, vizsgarészenként az elérhető 25 pontból legalább 5 pontot, illetve az akkreditált nyelvvizsgák esetében legalább 10 pontot szerez.
Az a vizsgázó, aki bármelyik államilag elismert nyelvvizsgarendszerben az ország bármelyik vizsgahelyén 2009. április 1-je után nyelvvizsgát tesz, sikeres vizsgáról csak akkor kaphat magyar nyelvű akkreditált bizonyítványt, ha minden egyes vizsgarészben (olvasás, írás, hallás, beszéd és – kétnyelvű vizsga esetén – a közvetítés) eléri a maximális pontszám legalább a 40%-át, azaz minimum 10 pontot.